Podmínky užití

ÚVOD

Používáním internetových stránek www.eleda.cz (dále také „stránky“ nebo „internetové stránky“) vyslovujete svůj souhlas řídit se bez omezení a bez jakýchkoliv výhrad následujícími Podmínkami užití (dále také jako „podmínky“ nebo „pravidla“).
Tyto podmínky mohou být kdykoliv revidovány a změněny aktualizací tohoto textu. Veškeré takové aktualizace jsou pro Vás závazné. Jestliže budete pokračovat v používání stránek i po změně či modifikaci těchto Podmínek užití, vyjadřujete tím souhlas i s novými Podmínkami užití.
V případě, že nesouhlasíte s dále uvedeným závazným způsobem užitím stránek, nepoužívejte je a okamžitě je opusťte.

PRÁVO UŽITÍ DOKUMENTŮ ZVEŘEJNĚNÝCH NA STRÁNKÁCH

Gymnázium Jana Keplera (dále „Gymnázium“) jako vlastník stránek vám tímto dává právo kopírovat materiály, dokumenty nebo stránky zveřejněné Gymnáziem na těchto internetových stránkách (dále také „obsah stránek“) pouze pro osobní, nekomerční účely, ovšem za předpokladu, že na jakékoli kopii těchto dokumentů bude uveden zdroj, tedy webové stránky www.eleda.cz, dále pak že na kopiích zůstanou zachována veškerá upozornění na autorská práva nebo jiná vlastnická práva a výhrady, jež jsou na nich uvedeny. Učitelé mají též právo pořizovat tištěné kopie obsahu stránek, ovšem pouze pro potřeby výuky na školách zřízených k nekomerčním účelům.
Bez výslovného písemného souhlasu Gymnázia není dovoleno jakékoliv materiály z tohoto webu publikovat na jiných místech internetu.
V případech, kdy bude u jednotlivého dokumentu dostupného na našich stránkách uvedeno upozornění, že na tento jednotlivý dokument se vztahují další omezení, jste povinni tato omezení plně respektovat.

Neoprávněné použití materiálů a dokumentů, vyskytujících se na těchto stránkách, může být chápáno jako porušení právních předpisů a může mít za následek trestní, příp. občanskoprávní řízení.

ODKAZ NA STRÁNKY TŘETÍCH OSOB

Tyto internetové stránky obsahují odkazy na internetové stránky třetích osob. Tyto odkazy umožňují spojení na zdroje umístěné na serverech spravovaných třetími osobami, nad nimiž Gymnázium nemá žádnou kontrolu. Za obsah těchto internetových stránek těchto třetích osob nenese Gymnázium žádnou odpovědnost.

PRAVIDLA UVÁDĚNÍ PŘÍSPĚVKŮ NA STRÁNKY JEJICH UŽIVATELI

Jestliže na stránky přidáte komentáře, příspěvky, dokumenty či materiály, které naplňují podstatu autorského díla ve smyslu autorského zákona (dále spolu jako „dokumenty“), dáváte vlastníkovi stránek právo na jejich editování, kopírování, distribuci, pořizování výtahů a zveřejňování v jakékoliv formě a v jakémkoliv médiu. Za veškerou svou činnost na stránce odpovídá uživatel.
Uživatel rovněž odpovídá za to, že jím přidávané dokumenty jsou prosty práv třetích osob, tzn. je buďto jejich originálním autorem anebo jsou tyto dokumenty uvolněny pod licencí, která takovéto využití umožňuje. V případě použití materiálů, jejichž autorská práva jsou vymezena některou z takových licencí, je uživatel povinen dodržet veškeré její konkrétní podmínky a omezení.
Uživatel rovněž odpovídá za to, že komentáře či příspěvky do diskuse jím na našich stránkách zveřejněné jsou pravdivé a nikterak nezasahují do práv třetích osob na ochranu osobnosti.
V případě, že třetí osoby uplatní svá práva k dokumentům nebo jednáním uživatele budou zasažena jejich osobnostní práva, vlastník stránek nenese ve vztahu k těmto třetím osobám žádnou odpovědnost. Z tohoto důvodu v takovýchto případných sporech je vlastník stránek oprávněn třetí osobě poskytnout kontaktní údaje poskytnuté uživatelem.

Níže jsou uvedena některá z možných porušení pravidel, která mohou mít za následek ukončení a blokaci přístupu uživatele na stránky:
- Zveřejnění nepravdivého, nelegálního, obscénního nebo urážlivého obsahu.
- Obtěžování, ohrožování, překážení nebo rušení jiných uživatelů jakýmkoliv nežádoucím způsobem.
- Používání vulgárního nebo hrubého jazyka.
- Vydávání se za někoho jiného. Není dovoleno vydávat se za jiného uživatele nebo za jakoukoliv jinou osobu.
- Pokus o získání hesla jiného uživatele.
- Zveřejňování jakéhokoliv reklamního nebo propagačního materiálu.
- Přesunutí viru nebo jiného škodlivého prvku na stránky.
- Porušení nebo pokus o porušení stránek.

Vlastník stránek si vyhrazuje právo kdykoliv odstranit jakýkoliv dokument či příspěvek, který porušuje tato pravidla. Vlastník stránek nenese odpovědnost za žádný nežádoucí dokument či materiál, s nímž se uživatelé mohou setkat při používání stránek.

Vlastník stránek si vyhrazuje právo zablokovat uživateli přístup na tyto stránky a to ihned a bez oznámení, pokud se v dobré víře domníváme, že uživatel porušil kterékoliv z těchto Podmínek použití.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ UŽIVATELŮ STRÁNEK

Tyto stránky je obecně možné užít bez toho, aby jejich uživatel byl nucen jejich správci (tj. Gymnáziu) poskytnout osobní údaje. V některých případech je to však nezbytně nutné tyto osobní údaje Gymnáziu poskytnout – např. pro účely grantu, z jehož prostředků jsou stránky hrazeny nebo v případě, že se uživatel bude chtít zapojit do některé Gymnáziem organizované akce, k níž (v účastí v ní) je nezbytné vyplnění registračního formuláře obsahující osobní údaje zpravidla v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, věk, mailová adresa, telefonické spojení.

V takových případech zpracování osobních údajů Gymnáziem prostřednictvím registračního formuláře bude uživatel vždy poučen i o účelu, pro něž budou poskytnuté osobní údaje použity.
Při zpracovávání osobních údajů bude Gymnázium v plném rozsahu dodržovat právní předpisy České republiky a to konkrétně zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
V situacích, pokud se uživatel rozhodne neposkytnout žádné osobní údaje, které Gymnázium požaduje, nebo udělit souhlas s jejich zpracováním, může být nemožné zajistit mu přístup do určitých oblastí internetových stránek; Gymnázium nebude schopno uživateli umožnit účast v Gymnáziem organizované akci.

Gymnázium bude uchovávat osobní údaje uživatelů pouze po dobu nezbytně nutnou pro stanovené účely a v souladu s příslušnými právními předpisy. Gymnázium není oprávněno poskytnout Vaše osobní údaje třetím osobám. Výjimkou jsou kontrolní orgány poskytovatele grantu, z jehož prostředků jsou webové stránky hrazeny.

Uživatel má právo přístupu k jím poskytnutým osobním údajům; může tyto údaje aktualizovat, upřesňovat nebo požadovat jejich likvidaci. Gymnázium se snaží zajistit, aby byly osobní údaje aktuální, přesné a úplné. Uživatel má právo na informaci o zpracování svých osobních údajů. Pokud si uživatel přeje získat přístup ke svým osobním údajům, které Gymnáziu poskytl, případně pokud si přeje je opravit, může tak učinit na stránce s osobním nastavením anebo poslat požadavek na kontaktní email projektu.
Jeho žádost bude vyřizovány rychle a řádně. Za vyřízení žádosti o opravu údajů nebudou účtovány žádné poplatky.
Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů Gymnáziem může uživatel kdykoliv odvolat a to na kontaktním emailu projektu.

ODPOVĚDNOST

Gymnázium nenese žádnou odpovědnost za případné nároky třetích stran vznesených vůči uživateli stránek v důsledku jeho porušení autorského zákona nebo občanského zákoníku (osobnostních práv) v souvislosti s užitím stránek.
Gymnázium rovněž nenese žádnou odpovědnost za případnou škodu, která by uživateli stránek mohla v souvislosti s užitím stránek vzniknout (mimo jiné ztráta dat, které se uživatel rozhodl za podmínek stanovených těmito pravidly zveřejnit na těchto stránkách).
Gymnázium nezaručuje, že na stránkách se nemohou objevit chyby, dále že prostřednictvím jeho stránek nemůže dojít k zavirování počítače uživatele v důsledku činnosti hackera apod.

PODNĚTY KE ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UŽITÍ STRÁNEK

Pokud máte jakékoli dotazy nebo stížnosti týkající se našeho dodržování těchto Podmínek užití, případně pokud byste si přáli uvést nějaké doporučení nebo komentář ke zlepšení kvality našich Podmínek užití, pošlete nám prosím e-mail na kontaktní adresu projektu.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V obsahu těchto stránek se mohou vyskytnout technické nepřesnosti či tiskové chyby. Gymnázium si vyhrazuje právo kontrolovat obsah stránek a v případě potřeby takové chyby bez oznámení opravovat.

Tyto podmínky představují úplnou smlouvu mezi Gymnáziem a Vámi, pokud jde o používaní stránek Tyto podmínky se řídí a jsou sestaveny v souladu s právními předpisy České republiky.

Novinky